VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Thenightguide.nl: Thenightguide.nl, TheNightguide Photography.
b) Werkdagen: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur uitgezonderd erkende feestdagen.
c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Thenightguide.nl en Afnemer tot stand komt, met inbegrip van elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
d) Producten: alle (zaken) producten en diensten die Thenightguide.nl in de internetwinkel aanbiedt.
e) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Thenightguide.nl afneemt of met wie Thenightguide.nl een Overeenkomst sluit of met wie Thenightguide.nl onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Thenightguide.nl en Afnemer.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt door Thenightguide.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.4 De administratie van.Thenightguide.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Afnemer aan Thenightguide.nl verstrekte bestellingen en gedane betalingen en van de door.Thenightguide.nl verrichte leveringen. Thenightguide.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent Afnemer dit eveneens.

Artikel 3. Aanbieding Producten en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De door Thenightguide.nl aangeboden Producten zijn afgebeeld en beschreven in de Thenightguide.nl internetwinkel. Een aanbieding in de Thenightguide.nl internetwinkel bindt Thenightguide.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
3.2 Bestellingen dienen te geschieden op de door Thenightguide.nl aangegeven wijze.
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Thenightguide.nl een bestelling aanvaardt. Aanvaarding vindt plaats op het moment dat de Thenightguide.nl de bestelling ontvangt.
3.4 Alle opgaven doorThenightguide.nl van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen worden met zorg gedaan. Thenightguide.nl kan er echter niet voor instaan dat zich terzake afwijkingen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen en andere bescheiden, afkomstig van Thenightguide.nl, binden Thenightguide.nl niet. Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende Producten. Slechts indien Afnemer aantoont dat de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Thenightguide.nl of van de (proef)modellen of tekeningen dat Afnemer in redelijkheid niet meer tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 Thenightguide.nl zal voor haar Producten prijzen in rekening brengen, zoals deze gelden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
4.2 Voor het vaste assortiment geldt een prijsgarantie van 1 maand na bestelling in de internetwinkel van Thenightguide.nl. Voor actieartikelen geldt een prijsgarantie en levergarantie van 4 werkdagen na bestelling, zo lang de voorraad strekt. Voor tijdelijk assortiment vindt u informatie in het productinformatiescherm in de internetwinkel van Thenightguide.nl.
4.3 Thenightguide.nl behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven zonder opgave van redenen te wijzigen, zonder Afnemer daarvan op de hoogte te stellen. Afnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.
5. Voor alle leveringen en klachten besteld via partyfotos.nl verwijzen wij u door oypo.nl welke onze bestellingen van fotoafdrukken en downloads via partyfotos.nl afhandelt. Wij wijzen derhalve iedere aansprakelijkheid af die betrekking heeft op leveringen door gedaan door oypo.nl
Artikel 5. Betalen en betaling

5.1 Betaling geschiedt door middel van de door Thenightguide.nl aangeboden methoden. De betaalmethoden worden op de website van Thenightguide.nl uitgelegd.
5.2 Voorts is het, mits in overleg met Thenightguide.nl, mogelijk te betalen door middel van het geven van een automatische incasso. Afnemer mag deze machtiging gedurende de duur van de Overeenkomst niet intrekken. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer is Thenightguide.nl gerechtigd om op elk door haar gewenst moment de toestemming om via automatische incasso te betalen, in te trekken.
5.3 Indien de partijen automatische incasso zijn overeengekomen, zal in beginsel binnen 10 werkdagen na levering van de door Afnemer bestelde Producten geïncasseerd worden. De Afnemer draagt zorg voor een toereikend saldo voor de incasso.
5.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Thenightguide.nl op Afnemer, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
5.5 Over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald is Afnemer vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.
5.6 U kunt ook kiezen om achteraf te betalen middels factuur (Let op: het maximale bedrag van een bestelling met deze betaalmethode is 275 euro). Er kan alleen, als particulier, van deze betaaloptie gebruik gemaakt worden (met een maximum van 2 orders per week) indien het factuur- en bezorgadres hetzelfde zijn, in Nederland liggen en er geen gebruik wordt gemaakt van een postbus. Als u hiervoor kiest worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Thenightguide.nl overgedragen aan Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso behoudt zich het recht voor uw verzoek om betaling per factuur danwel acceptgiro te weigeren. U heeft dan nog de mogelijkheid om voor een andere manier van betalen te kiezen. Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen als Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso uw verzoek heeft geweigerd. Wanneer u kiest voor betaling middels factuur/acceptgiro worden uw gegevens op verzoek van Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso getoetst en geregistreerd bij Experian Nederland. Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso besluit vervolgens op basis van deze informatie of u voor deze betalingswijze in aanmerking komt. Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die voor u is geselecteerd. De betalingsvoorwaarden van Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso zijn van toepassing op bestellingen die middels bovengenoemde betaalwijze plaatsvinden; Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 7 dagen door Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso ontvangen te zijn. Indien u niet tijdig betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders/incasso gerechtigd de wettelijke rente te berekenen over het verschuldigde bedrag, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan u in rekening te brengen. Incassokosten worden berekend volgens tarief Voorwerk II.

Artikel 6. Levering

6.1 Thenightguide.nl zal zich inspannen om de overeengekomen afleveringstermijn in acht te nemen, maar kan daar niet voor instaan. De afleveringstermijn is slechts een indicatie. Afnemer heeft derhalve geen recht op enige vorm van schadevergoeding terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden doch slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
6.2 Indien en voor zover Afnemer de producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt dan wel laat nemen, is Thenightguide.nl gerechtigd de bestelling te annuleren. Thenightguide.nl zal Afnemer hieromtrent informeren. Alsdan zal Thenightguide.nl Afnemer de verschuldigde bezorgkosten in rekening brengen.
6.3 Indien de met Afnemer afgesproken leverdatum niet wordt gehaald of niet gehaald dreigt te worden, wordt Afnemer hiervan op de hoogte gesteld.
6.4 De leveringstermijn van actieartikelen bedraagt ten hoogste vier dagen na afloop van de actietermijn.

Artikel 7 Verzuim/ontbinding

7.1 Indien Afnemer een uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet tijdig nakomt en ook na aanmaning waarbij hem een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan die verplichting te voldoen, daarmee in gebreke blijft, is Afnemer in verzuim. Bij verzuim van Afnemer is Thenightguide.nl bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst (en) en zijn alle vorderingen van Thenightguide.nl op Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
7.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Thenightguide.nl binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid

8.1 Thenightguide.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Thenightguide.nl te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 8.2 Thenightguide.nl is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde mocht lijden terzake van (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
8.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in de leden 1 en 2 blijft buiten toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Thenightguide.nl of haar leidinggevend personeel, alsmede terzake aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
8.4 De Thenightguide.nl webwinkel is met zorg samengesteld. Desondanks is Thenightguide.nl niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen afbeeldingen en beschrijvingen die op de website staan afgebeeld en het fysieke product. Afnemer heeft derhalve geen recht op enige vorm van schadevergoeding terzake.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Thenightguide.nl verschuldigd is of zal worden, daaronder begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding, volledig heeft voldaan.
9.2 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, aan een rechtspersoon te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een rechtspersoon te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten waarvan Thenightguide.nl eigenaar is aan derden te verkopen of af te leveren voor zover deze in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
9.3 Indien en zolang Thenightguide.nl eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Thenightguide.nl onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Thenightguide.nl alsdan op Thenightguide.nl eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Thenightguide.nl eigenaar is, zich bevinden.
9.4 Bij beslag op (een deel van) de Producten, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Thenightguide.nl. Afnemer staat er voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.
9.5 Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door de Thenightguide.nl geleverde Producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Thenightguide.nl alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Thenightguide.nl op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Thenightguide.nl uit hoofde van de Overeenkomst of de wet..
Artikel 10. Garantie
10.1 Indien Thenightguide.nl producten aan Afnemer levert die Thenightguide.nl van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en de omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Thenightguide.nl is nimmer gehouden tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer dan waarop Thenightguide.nl ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
10.2 Afnemer is verplicht de Producten binnen twee maanden na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten over Producten moeten binnen die termijn aan Thenightguide.nl worden gemeld.
10.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10 lid 2 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, aan Thenightguide.nl worden gemeld.
10.4 Een aldus vervangen c.q. teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van Thenightguide.nl en dient bij Thenightguide.nl te worden ingeleverd.
10.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan Producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buiten komende oorzaak.
10.7 Geen recht op garantie bestaat indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thenightguide.nl herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan het Product zijn verricht c.q. aangebracht, een en ander tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het Product, dit naar oordeel van Thenightguide.nl.
10.8 Indien Afnemer een beroep doet op een door Thenightguide.nl gegeven garantie, dient Afnemer binnen veertien dagen na ontvangst door Thenightguide.nl van het beroep op garantie Thenightguide.nl in staat te stellen het desbetreffende Product te onderzoeken, naar keuze van Thenightguide.nl op de plaats waar het Product zich bevindt of op het bedrijf van Thenightguide.nl in Nederland bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij gedragingen c.q. het nalaten van Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen, dit naar het oordeel van Thenightguide.nl.
10.9 Indien Thenightguide.nl onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende Product heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en is Thenightguide.nl niet tot enige verdere (schade)vergoeding gehouden.
10.10 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.
10.11 Voor wat betreft klachten inzake Producten met beperkte houdbaarheid (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering te worden ingediend.
10.12 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Thenightguide.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt, de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling (seal) op het product respectievelijk de verpakking niet is verbroken,waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 11. Privacy

11.1 Door Thenightguide.nl van Afnemer ontvangen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
Artikel 12. Geschillen en rechtskeuze

12.1 Op deze voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten.
12.2 Een geschil is aanwezig als een der partijen aangeeft dat zulks het geval is.
12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en/of Overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de daarvoor bevoegde rechter, met dien verstande dat Thenightguide.nl het recht heeft vorderingen al dan niet gelijktijdig tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 13. Overdracht van rechten

13.1 Het is Thenightguide.nl toegestaan de uit enige Overeenkomst met Afnemer voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
13.2 Afnemer is slechts bevoegd rechten aan derden over te dragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Thenightguide.nl

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Afnemer verkrijgt geen rechten van Intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.
14.2 Thenightguide.nl verklaart dat de Producten naar haar beste weten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Thenightguide.nl zo nodig de desbetreffende Producten vervangen, wijzigen of terugvorderen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.
14.3 Afnemer zal Thenightguide.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Thenightguide.nl bevoegd daartegen (al dan niet mede) namens Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Thenightguide.nl zijn medewerking verlenen.

15. Indien één van deze voorwaarden in strijd is met de voorwaarden van de Burafo dan prevaleren de voorwaarden van de Burafo

Copyright 2004. The Nightguide. All Rights Reserved Internetsite by http://www.Interminded.eu

 

Join us at Facebook
©2017 TheNightguide.eu | Disclaimer | Voorwaarden